Hening

Hening
" .......... "

Minggu, 29 Mei 2011

" Kawruh Jati / Ilmu mengenal Jati Diri "  " Ngelmu Jagad Agung Jroning Priyonggo........", ( Ilmu Jagad Agung di dalam Diri Pribadi )

     Jagad agung....yo sejatine badan wadag jalmo menungso....., jagad ingkang gumelar...sejatine yo..jagad pengaling-aling......., jatosipun inggih jagad ingkang saged nglirwakaken tujuan hurip titah jalmi......, nanging ingkang sampun kagungan roso ingkang gemblondong lan nyawiji kalian roso pangrosonipun kodrat jalmi...inggih ndadosakaen sarono nggayuh drajat hurip ingkang sejati.............

     ( Jagad Agung / besar....ya hakekatnya adalah raga seorang manusia........., jagad dan seluruh isinya...hakekatnya sesuatu yang bisa membuat lupa tujuan hidup dan kodrat hidup dari manusia...., tapi yang sudah mempunyai RASA yang KUAT dan MENYATU dengan roso pangrosonya sebagai kodrat manusia...akan menjadikan sebagai sarana didalam mencapai Drajat Hidup yang Sejati..........).

     Niti sawantah....dumateng bleger...otot...sumsum....lan balung..............., nyawiji ndadosaken cagak kayu HURIP dumateng jalmo menungso..............., kulit lan daging.....ndadosaken pangraupan lan joyo pamor...., ingkang mawujud saking getih bopo lan getih ibu ingkang nyawiji lan jenjem jroning guo suci........., mawujud daging saking kersane Hyang Widhi antawis sarono tresno lan katresnan...roso welas lan asih....roso remen lan wuyung....saking bopo lan ibu............, roso ingkang naminipun ROSO PANGGIH.....ingkang kagungan mengku karti roso ingkang medal saking jroning HER......yoiku banyu ingkang mili saking urat getih jantung bopo lan ibu......mandap jroning pulung ati.....lan jenjem manggen jroning wadah angin sak ngandapiun pulung ati.....banjur dados angin ingkang lembut lan minggah jroning otak......semunar.....ndadosaken ROSO ingkang SARI....utowo ROSO Gandrung..................

     ( Menyelami kodrat dari wujud raga.....yaitu otot...sumsum.....dan tulang........, menyatu menjadikan TONGGAK KAYU HIDUP bagi manusia...., kulit dan daging.....menjadikan wajah dan pamor dari tubuh dan rupa..., yang mewujud dari darah bapak dan ibu yang menyatu dan bersemayam didalam rahim ibu...., mewujud daging dari kehendak Hyang Widhi karena sarana cinta dan kecintaan.....rasa kasih dan sayang....rasa senang dan rindu....dari bapak dan ibu. Rasa yang namanya, " RASA YANG BERTEMU...", yang mempunyai arti rasa yang keluar dari dalam , " HER / AIR.....", yaitu air yang mengalir dari urat darah jantung bapak dan ibu....turun didalam Pulung Hati....dan bersemayam didalam lambung angin dibawahnya pulung ati...kemudian menjadi angin yang lembut dan naik didalam otak.....bercahaya....."menjadikan RASA yang SARI atau RASA CINTA..../ RASA MENYAYANGI............". )

     Nyawiji ROSO Gandrung bopo lan ibu antawis saking welas asihipun Hyang Widhi.........., wujud saking kehendak Hyang Jagad.........., banjur pepak cagak hurip lan joyo pamor inggih balung lan daging....sarono lampahing ibu mbobot jangkep sekawan sasi inggih....tetesing banyu saking jroning puser ibu ingkang sampun kagungan roso sayah mbobot....amargi sang ibu medalaken banyu SARI yoiku banyu campuran saking endog indung telur ibu kalian banyu pupuh saking puser ibu....ndadosaken rambut jabang bayi.......

     " Menyatunya RASA Menyayangi bapak dan ibu karena welas asihnya Hyang Widhi......., wujud dari kehendak Hyang Jagad........, kemudian komplitlah Tonggak Hidup dan pamor tubuh dan wajah....yaitu balung dan daging....karena proses seorang ibu mengandung genap empat bulan...yaitu tetesnya air dari dalam puser ibu yang sudah mempunyai rasa letih mengandung....., sering pegal-pegal dipunggung...., sering masuk angin...., sering tidak enak badan dan sebagainya..., karena sang ibu mengeluarkan air SARI..yaitu air campuran dari indung telur ibu dengan air pupuh dari puser ibu....menjadikan rambut jabang bayi.........)

     Jangkep rambut....inggih saking doyo rebowonipun bopo ingkang nresnani ibu saking mbobotipun lan saking segoro getih ingkang njagi wonten guo sucinipun ibu serto dipun barengi kalian banyu pupuh saking puseripun ibu......minggah wonten pulung ati lan Gusti maringi pangestu kawelasan lan karaharjan dumateng HURIP ingkang sampun semunar jroning guo suci ibu...ndadosaken wujud otak saking jabang bayi.........

     ( Komplit rambut....ya dari daya rebawanya bapak yang mencintai dan menyayangi ibu yang sedang mengandung...dan dari lautan darah yang menjaga di dalam rahim ibu serta di barengi dengan air pupuh dari pusernya ibu...naik di dalam pulung hati dan Tuhan memberikan restu kawelasan dan kesentausaan terhadap HIDUP yang sudah bersinar didalam rahim suci ibu...menjadikan wujud otak dari jabang bayi.....)

     Sampun pepak sekedik mboko sekedik sarono wujud badan wadag jalmi....., wiwit saking umur gangsal sasi ngantos ngancikipun sampurnonipun  wujud bayi inggih saking welas asihipun Gusti ingkang sampun maringi utusan-utusanipun ingkang njagi lan ngayomi jabang bayi wonten jroning guo suci............, tansah maringi NUR HURIP ingkang mboten kendat....kalian jabang bayi ngantos sampurno wujud badan wadag ipun ngantos ngancik mbabar lan lahir wonten ngalam donya.....dumugi dewoso lan sepuh.......

     ( Sudah komplit sedikit demi sedikit sarana wujud badan raga manusia....., mulai dari umur lima bulan sampai menginjak sempurnanya wujud bayi ya dari welas asihnya Tuhan yang sudah memberikan Utusan-utusannya yang menjaga dan melindungi jabang bayi didalam rahim suci ibu...., selalu memberikan NUR HIDUP yang tiada putus...dengan jabang bayi hingga sempurna wujud badan raganya sampai lahir didalam dunia....hingga dewasa dan tua....).

     Umur pitung sasi jabang bayi meniko sejatosipun wayah ingkang Raharjo....artinipun wayah ingkang istimewa yoiku Gusti maringi piwulang lan piweling dumateng jabang bayi anggene sak mangkehipun badhe nglakoni urip lan kahuripan wonten ngalam donyo.........., artinipun Gusti maringi Sabdo titah lan kodrat jalmo menungso.................., sabdo pangeling-eling.....supados jatosipun jalmo menungso mboten kesupen dunungipun lan kodrat jatinipun menungso.....,milo wonten sarono upocoro Mitoni kagem jabang bayi...........

     ( Umur tujuh bulan jabang bayi itu artinya waktu yang Raharjo...artinya adalah waktu atau saat yang istimewa yaitu Tuhan memberikan ajaran dan peringatan kepada jabang bayi terhadap nantinya didalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia..., " artinya Tuhan memberikan Sabda tugas dan kodrat setiap manusia......., sabdo pengingat-ingat...supaya manusia tidak lupa tentang kodrat dirinya sebagai manusia...., maka dari itu ada sarana upacara, " Mitoni ", pada saat bayi menginjak usia kandungan tujuh bulan...).

     Sak bibaripun dewoso kathah jalmi ingkang kesupen dumateng titah lan kodratipun menungso....lan kathah ingkang nglirwakaken Sabdo Gusti inggih jatosipun sampun mengingkari saking Sabdo pangeling lan pangemut saking Gusti naliko jabang bayi ngancik yuswo pitung sasi wonten guo suci ibu.............

     ( Menginjak usia dewasa banyak manusia yang lupa terhadap tugas dan kodratnya manusia....dan banyak yang melupakan Sabda Tuhan..ya sejatinya sudah mengingkari dari Sabda Pengingat dari Tuhan ketika jabang bayi menginjak usia tujuh bulan didalam rahim ibu......).

     Di emutaken Gusti naliko jabang bayi lahir lan ngancik yuswo telung lapan / 3 bulan, antawis bayi sampun saged mangertos dununge ingkang momong pribadi lan ngraosaken wujudipun sedulur papat limo pancer....supados mbenjangipun menawi sampun dewoso mboten kesupen titah kodratipun menungso....milo bayi yuswo telung lapan meniko ajar micoro.....sebab inggih sedulur papat limo pancer ingkang momong lan nuntun serto maringi tuntunan hurip kagem bayi..........sebab jalmi ingkang nglirwakaken titahi lan kodratipun piyambak..., sakmangke ngancik yuswo radi umur...tansah gampil kesupen utawi lali....lan gampil pikun....sedoyo perilakunipun wangsul kados jaman naliko bayi rumiyin...., nanging jalmi ingkang tansah emut lan eling kalian titah kodratipun piyambak mboten badhe pikun utowo gampil lali......, sebab sampun tansah ELING Sabdo-sabdonipun Gusti bab titah lan kodratipun menungso naliko taksih wonten jroning guo suci ibu.....,  inggih jatosipun jalmi meniko tansah diemutaken Gusti lan diparingi bimbingan wiwit wonten guo suci ibu ngantos ngancik lahir wonten ngalam donya............, inggih meniko ingkang kasebut WELAS ASIHIPUN GUSTI................


    ( Di ingatkan Tuhan ketika jabang bayi lahir dan menginjak usia tiga bulan, karena bayi sudah bisa mengerti dengan yang momong dan menjaga pribadi...dan merasakan wujudnya saudara empat lima pancer....supaya besoknyaketika sudah dewasa tidak melupakan TUGAS dan KODRATNYA manusia. Maka dari itu bayi usia tiga bulan belajar bicara...., sebab saudara empat lima pancer yang membimbing dan menjaga serta memberikan tuntunan hidup kepada bayi.....
Sebab manusia yang melupakan TUGAS dan KODRATNYA sendiri..., nantinya memasuki usia yang sudah berumur atau memasuki masa tua...akan mudah LUPA atau PIKUN...semua perilakunya akan kembali kepada perilakunya semasa bayi dulu..., tetapi manusai yang selalu ingat dengan tugas kodratnya sendiri..tidak akan pikun atau mudah lupa..., karena selalu ELING dengan Sabda-sabdanya Tuhan bab TUGAS dan KODRATNYA manusia  ketika masih didalam rahim ibu...., sebenarnya manusia itu selalu di ingatkan Tuhan dan diberikan bimbingan mulai dari rahim ibu sampai lahir kedunia........, yaaa......inilah yang disebut KASIH SAYANGNYA TUHAN.................)
hayyu.......................rahayu..........................................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar