Hening

Hening
" .......... "

Minggu, 29 Mei 2011

" Kawruh Jati / Ilmu mengenal Jati Diri "  " Ngelmu Jagad Agung Jroning Priyonggo........", ( Ilmu Jagad Agung di dalam Diri Pribadi )

     Jagad agung....yo sejatine badan wadag jalmo menungso....., jagad ingkang gumelar...sejatine yo..jagad pengaling-aling......., jatosipun inggih jagad ingkang saged nglirwakaken tujuan hurip titah jalmi......, nanging ingkang sampun kagungan roso ingkang gemblondong lan nyawiji kalian roso pangrosonipun kodrat jalmi...inggih ndadosakaen sarono nggayuh drajat hurip ingkang sejati.............

     ( Jagad Agung / besar....ya hakekatnya adalah raga seorang manusia........., jagad dan seluruh isinya...hakekatnya sesuatu yang bisa membuat lupa tujuan hidup dan kodrat hidup dari manusia...., tapi yang sudah mempunyai RASA yang KUAT dan MENYATU dengan roso pangrosonya sebagai kodrat manusia...akan menjadikan sebagai sarana didalam mencapai Drajat Hidup yang Sejati..........).

     Niti sawantah....dumateng bleger...otot...sumsum....lan balung..............., nyawiji ndadosaken cagak kayu HURIP dumateng jalmo menungso..............., kulit lan daging.....ndadosaken pangraupan lan joyo pamor...., ingkang mawujud saking getih bopo lan getih ibu ingkang nyawiji lan jenjem jroning guo suci........., mawujud daging saking kersane Hyang Widhi antawis sarono tresno lan katresnan...roso welas lan asih....roso remen lan wuyung....saking bopo lan ibu............, roso ingkang naminipun ROSO PANGGIH.....ingkang kagungan mengku karti roso ingkang medal saking jroning HER......yoiku banyu ingkang mili saking urat getih jantung bopo lan ibu......mandap jroning pulung ati.....lan jenjem manggen jroning wadah angin sak ngandapiun pulung ati.....banjur dados angin ingkang lembut lan minggah jroning otak......semunar.....ndadosaken ROSO ingkang SARI....utowo ROSO Gandrung..................

     ( Menyelami kodrat dari wujud raga.....yaitu otot...sumsum.....dan tulang........, menyatu menjadikan TONGGAK KAYU HIDUP bagi manusia...., kulit dan daging.....menjadikan wajah dan pamor dari tubuh dan rupa..., yang mewujud dari darah bapak dan ibu yang menyatu dan bersemayam didalam rahim ibu...., mewujud daging dari kehendak Hyang Widhi karena sarana cinta dan kecintaan.....rasa kasih dan sayang....rasa senang dan rindu....dari bapak dan ibu. Rasa yang namanya, " RASA YANG BERTEMU...", yang mempunyai arti rasa yang keluar dari dalam , " HER / AIR.....", yaitu air yang mengalir dari urat darah jantung bapak dan ibu....turun didalam Pulung Hati....dan bersemayam didalam lambung angin dibawahnya pulung ati...kemudian menjadi angin yang lembut dan naik didalam otak.....bercahaya....."menjadikan RASA yang SARI atau RASA CINTA..../ RASA MENYAYANGI............". )

     Nyawiji ROSO Gandrung bopo lan ibu antawis saking welas asihipun Hyang Widhi.........., wujud saking kehendak Hyang Jagad.........., banjur pepak cagak hurip lan joyo pamor inggih balung lan daging....sarono lampahing ibu mbobot jangkep sekawan sasi inggih....tetesing banyu saking jroning puser ibu ingkang sampun kagungan roso sayah mbobot....amargi sang ibu medalaken banyu SARI yoiku banyu campuran saking endog indung telur ibu kalian banyu pupuh saking puser ibu....ndadosaken rambut jabang bayi.......

     " Menyatunya RASA Menyayangi bapak dan ibu karena welas asihnya Hyang Widhi......., wujud dari kehendak Hyang Jagad........, kemudian komplitlah Tonggak Hidup dan pamor tubuh dan wajah....yaitu balung dan daging....karena proses seorang ibu mengandung genap empat bulan...yaitu tetesnya air dari dalam puser ibu yang sudah mempunyai rasa letih mengandung....., sering pegal-pegal dipunggung...., sering masuk angin...., sering tidak enak badan dan sebagainya..., karena sang ibu mengeluarkan air SARI..yaitu air campuran dari indung telur ibu dengan air pupuh dari puser ibu....menjadikan rambut jabang bayi.........)

     Jangkep rambut....inggih saking doyo rebowonipun bopo ingkang nresnani ibu saking mbobotipun lan saking segoro getih ingkang njagi wonten guo sucinipun ibu serto dipun barengi kalian banyu pupuh saking puseripun ibu......minggah wonten pulung ati lan Gusti maringi pangestu kawelasan lan karaharjan dumateng HURIP ingkang sampun semunar jroning guo suci ibu...ndadosaken wujud otak saking jabang bayi.........

     ( Komplit rambut....ya dari daya rebawanya bapak yang mencintai dan menyayangi ibu yang sedang mengandung...dan dari lautan darah yang menjaga di dalam rahim ibu serta di barengi dengan air pupuh dari pusernya ibu...naik di dalam pulung hati dan Tuhan memberikan restu kawelasan dan kesentausaan terhadap HIDUP yang sudah bersinar didalam rahim suci ibu...menjadikan wujud otak dari jabang bayi.....)

     Sampun pepak sekedik mboko sekedik sarono wujud badan wadag jalmi....., wiwit saking umur gangsal sasi ngantos ngancikipun sampurnonipun  wujud bayi inggih saking welas asihipun Gusti ingkang sampun maringi utusan-utusanipun ingkang njagi lan ngayomi jabang bayi wonten jroning guo suci............, tansah maringi NUR HURIP ingkang mboten kendat....kalian jabang bayi ngantos sampurno wujud badan wadag ipun ngantos ngancik mbabar lan lahir wonten ngalam donya.....dumugi dewoso lan sepuh.......

     ( Sudah komplit sedikit demi sedikit sarana wujud badan raga manusia....., mulai dari umur lima bulan sampai menginjak sempurnanya wujud bayi ya dari welas asihnya Tuhan yang sudah memberikan Utusan-utusannya yang menjaga dan melindungi jabang bayi didalam rahim suci ibu...., selalu memberikan NUR HIDUP yang tiada putus...dengan jabang bayi hingga sempurna wujud badan raganya sampai lahir didalam dunia....hingga dewasa dan tua....).

     Umur pitung sasi jabang bayi meniko sejatosipun wayah ingkang Raharjo....artinipun wayah ingkang istimewa yoiku Gusti maringi piwulang lan piweling dumateng jabang bayi anggene sak mangkehipun badhe nglakoni urip lan kahuripan wonten ngalam donyo.........., artinipun Gusti maringi Sabdo titah lan kodrat jalmo menungso.................., sabdo pangeling-eling.....supados jatosipun jalmo menungso mboten kesupen dunungipun lan kodrat jatinipun menungso.....,milo wonten sarono upocoro Mitoni kagem jabang bayi...........

     ( Umur tujuh bulan jabang bayi itu artinya waktu yang Raharjo...artinya adalah waktu atau saat yang istimewa yaitu Tuhan memberikan ajaran dan peringatan kepada jabang bayi terhadap nantinya didalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia..., " artinya Tuhan memberikan Sabda tugas dan kodrat setiap manusia......., sabdo pengingat-ingat...supaya manusia tidak lupa tentang kodrat dirinya sebagai manusia...., maka dari itu ada sarana upacara, " Mitoni ", pada saat bayi menginjak usia kandungan tujuh bulan...).

     Sak bibaripun dewoso kathah jalmi ingkang kesupen dumateng titah lan kodratipun menungso....lan kathah ingkang nglirwakaken Sabdo Gusti inggih jatosipun sampun mengingkari saking Sabdo pangeling lan pangemut saking Gusti naliko jabang bayi ngancik yuswo pitung sasi wonten guo suci ibu.............

     ( Menginjak usia dewasa banyak manusia yang lupa terhadap tugas dan kodratnya manusia....dan banyak yang melupakan Sabda Tuhan..ya sejatinya sudah mengingkari dari Sabda Pengingat dari Tuhan ketika jabang bayi menginjak usia tujuh bulan didalam rahim ibu......).

     Di emutaken Gusti naliko jabang bayi lahir lan ngancik yuswo telung lapan / 3 bulan, antawis bayi sampun saged mangertos dununge ingkang momong pribadi lan ngraosaken wujudipun sedulur papat limo pancer....supados mbenjangipun menawi sampun dewoso mboten kesupen titah kodratipun menungso....milo bayi yuswo telung lapan meniko ajar micoro.....sebab inggih sedulur papat limo pancer ingkang momong lan nuntun serto maringi tuntunan hurip kagem bayi..........sebab jalmi ingkang nglirwakaken titahi lan kodratipun piyambak..., sakmangke ngancik yuswo radi umur...tansah gampil kesupen utawi lali....lan gampil pikun....sedoyo perilakunipun wangsul kados jaman naliko bayi rumiyin...., nanging jalmi ingkang tansah emut lan eling kalian titah kodratipun piyambak mboten badhe pikun utowo gampil lali......, sebab sampun tansah ELING Sabdo-sabdonipun Gusti bab titah lan kodratipun menungso naliko taksih wonten jroning guo suci ibu.....,  inggih jatosipun jalmi meniko tansah diemutaken Gusti lan diparingi bimbingan wiwit wonten guo suci ibu ngantos ngancik lahir wonten ngalam donya............, inggih meniko ingkang kasebut WELAS ASIHIPUN GUSTI................


    ( Di ingatkan Tuhan ketika jabang bayi lahir dan menginjak usia tiga bulan, karena bayi sudah bisa mengerti dengan yang momong dan menjaga pribadi...dan merasakan wujudnya saudara empat lima pancer....supaya besoknyaketika sudah dewasa tidak melupakan TUGAS dan KODRATNYA manusia. Maka dari itu bayi usia tiga bulan belajar bicara...., sebab saudara empat lima pancer yang membimbing dan menjaga serta memberikan tuntunan hidup kepada bayi.....
Sebab manusia yang melupakan TUGAS dan KODRATNYA sendiri..., nantinya memasuki usia yang sudah berumur atau memasuki masa tua...akan mudah LUPA atau PIKUN...semua perilakunya akan kembali kepada perilakunya semasa bayi dulu..., tetapi manusai yang selalu ingat dengan tugas kodratnya sendiri..tidak akan pikun atau mudah lupa..., karena selalu ELING dengan Sabda-sabdanya Tuhan bab TUGAS dan KODRATNYA manusia  ketika masih didalam rahim ibu...., sebenarnya manusia itu selalu di ingatkan Tuhan dan diberikan bimbingan mulai dari rahim ibu sampai lahir kedunia........, yaaa......inilah yang disebut KASIH SAYANGNYA TUHAN.................)
hayyu.......................rahayu..........................................

Rabu, 25 Mei 2011

" LEHRE PUJONINGRAT...". ( auf Germany )


" Sariro anggem-anggem ...... ....... wusono Tyas semunar hawengku riris Roso Janti..... ....Bungahing wuwus ....Hyang Jagad Harerem ... .. wuyung welas asihipun Pengeran jati.... duh ... Pengeran atur bekti Kawulo ...................". ( in Javanese..)( " Schmerz in meinem Herzen ...... Das Surge im Sinne der wahre Licht, das immer Führer und Leitfaden jedem Schritt fühlt Serene ......... ..... dass das wahre Glück ... aber nicht sichtbar ist Felt im ganzen Körper und alle Gelenke Leben des Herrn des Lebens ......, Word skandierten seinen Worten in den wahren Geschmack ....., und stets mit Zuneigung Akaryo Gustavo verpasst The Universe / Gott .. .... duh Gusti / O. .. ........ Gott nimm meine Verehrung und meinen verbeuge mich vor Ihnen ..... devotion " ).

    
" Wasono penggalih ...... ........ Dian ingkang surupipun Alit wonten jroning Manah ketingal Tejo-Werni Werni ...., ......... kathah werninipun wonten abang,  ijem, ungu , pethak, jambon , kuning ........, nanging Werni ingkang kathah puniko dangu-dangu lebur dados Werni ingkang jati....... inggih Werni ingkang Asmo "Kusumo "...... , inggih asmanipun Dzat...../ Essence.........
    
( "State of Gefühl .................. wie das Licht von der Lampe oder teplok (in Java) .. oder ... ein wenig Kerzenlicht ..... , in der Leber, die bereits geöffnet ist .. .. einen Regenbogen gesehen Vielzahl von Farben ...., ....., es gibt viele Farben .. rot, grün und lila ... ... weiß, gelb. ..., ...., .. .. rosa, sondern dass viele dieser Farben allmählich schmelzen und verbinden sich zu COLOR TRIFFT ..... Das ist sein Name, " Kusumo "......, Essence Name .... ja ....................................").    
" Die Bedeutung des Buches in der Herz-Stämme, hallte" Sabdo Hapsari / Word Schöne ......., monggo Kito udari lumuting lan sukering ati ... lan nggayuh cahyoning Urip ....". (entfernen wir alle schmutzig und Leber Lichteinfall ins wahre Leben ....)

   
" Madhep jroning budimu lan sungkem jroning heningmu ....  lan luwarono bibit-bibit  Wiji Angkoro ......". ( Nach innen gerichtet Ihre Meinung ... und beugen in der Meditation ..... und nehmen den Samen der Wut von den Leidenschaften ....)
    
" Karono ngukir sifa budi hiyo sarono bekti marang panguwoso budimu.....,budi kui dudu budinen....., dudu budi ono ing angan-angan.... nanging budi kui yoiku Busono ingkang nyawiji jroning Dzat../ Essence ... ........".
( " Da die Erstellung eines tugendhaften Natur ... ja mittels Gottesdienst mit aufrichtiger Dankbarkeit an die Herrscher deines Geistes ...., es ist nicht budinen begünstigen oder Güte, die an der Mündung geboren wurde allein ...., Bitte beachten Sie auch zugunsten der Wunschdenken ...., aber ein Geist, der die Kleidung, die mit dem Wesen wurden fusioniert ....").


     
Das bedeutet, dass dies kein Oberhemd im Sinne der Body Armor ....., aber " True Sukmo ... wahr oder Geist ...", oder die mit dem Wesen ...., Mischung mit dem, " Herr des Lebens ... ".
      
" Das ist nichts unmöglich ... und nicht schwer zu erreichen Vereinigung mit dem Wesen ....., Kleidung WHO als Mensch in dieser Welt geboren wurden, in die Stadien zu bekommen suchte " , manunggaling / Vereinheitlichung Sukmo wahr oder wahre Geist mitder Herr der Life Essence .......". 


     
Es wird von nicht schwer zu tun, wenn jemand die Entschlossenheit und die Bereitschaft der großen Runde aus, verändert "wahre Person als menschliches Wesen .." , Wie persönliches Vergnügen zu zerstören und gegen seine eigenen Wünsche .... kämpfen, um sich selbst zu schlagen. ..., Kämpfen, um Ärger in sich ... steuern und streben nach hohen Grad als "Mann erreichen, dass tugendhaften Charakter .......".


    
" Sumrambah jroning Pambudi Hapsari..... Wasono harsi.... gumebyar.... padang sumilak......... byarr.....,  Lare enem ingkang Asmo Raden Haryo Panji sampun hanggadahi titis ingkang sejati.....inggih titis Narendro Agung ......, Gung ing manah sampun Kebak Segoro Sabdo Bethoro Wisnu......, Gung Ing Roso Gumelar pitutur Agung ...... ......, jroning reh Satrio Kebak sifat Priyayi pepunden Mataram lan Mojopahit......, Laksono bowo Gianti harsi... mlebet titi Lakshmi Puro Mojopahit..... dados pengayom lan maringi pepadang jagad sak keliripun.....".

    
" Hung Roheng Jayeng....hung suji Wahe har setyo jiar Rake ......, Pararaton dungkap Sang Kertonegoro ....., Wang-wang Juhu Tilar Jagad ...., Dur Sami awuwung paring mustikoning bumi Dewo-Dewi... .. .. hiya bumi Paitmojo...., hiya bumi Mojolengko ...., hiya Negoro Kartodaha...., hiya bumi Singosarhi....., hiya bumi Pucangdurmo......., hiya bumi Karto .... hiya bumi Selomarto...., hiya bumi Wonokerto...., hiya bumi Jenggaleh...., hiya bumi Ningruh...., hiya bumi Tirtoarum .... ...., hiya bumi Awung sinuwung Balewatu...., Jung jinunjung Harsi .... ...... Joyo ................Wisnu.... ". ( auf Majapahit..).

     
Überspannungsschutz und geboren in der Form eines wirklichen Menschen ist wie eine Perle / Manifestation einer früheren Form oder Langform aber inhaltlich ähnlich geboren .... ..., Nicht auf die Situation und die Bedingungen Aufgrund der Unterschiede in Alter und Umstände Erfahrene .... .

    
" Pamor sumurup hawengku .... Yoiku wujud Sang Hyang Wenang ingkang dados panguwoso Jagad badan wadag.... rumaos lan kraos sejatine wujud Sang Hyang Waseso ingkang dumunung wonten jroning roso jati......., penggalih  bungah / bahagia wujud saking Sang Hyang Ariloka ingkang dumunung jroning puser....., pribadi ingkang jenjem lan sumeleh wujud saking Sang Hyang Wasis ingkang dumunung wonten jroning jantung....., KARSO ingkang nyawiji lan teteg wujud saking Sang Hyang Darma ....., Roso ingkang kagungan welas Lan asih wujud saking Sang Hyang Suwito....., dedeg piadeg lan Rebowo jalmi wujud saking Sang Hyang Jung Antoko ...., wujud sakinh sirr lan obahing Roso....wujud saking Sang Hyang Hyang Budo utawi Wikromo (Sanes der Buddha in der buddhistischen Wahrnehmung, sondern Sang Hyang Budo im Rahmen des Java-Universe )......., jagad ageng lan sak isinipun wujud saking Sang Hyang Sri Wisnu.... Hiyo Kresno ..., wujud wakil Gusti ingkang Akaryo Jagad.. Panguwoso sedoyo Hurip lan kahuripan alam sak isinipun....., Pengeran Jati.... Gusti ingkang Murbeng Dumadi .............. " . ( auf javanese ).

" Das Licht shinning alle Formen in einer Form Sang Hyang Wenang ist ....WHO wurde Herrscher der körperlichen Körper ... jede Form der Kreatur, und spürte, wie sein wahres Gefühl ist eine Form von Sang Hyang Waseso ....WHO wohnte und wohnt in wahrsten Sinne des Menschen ..., das Gefühl glücklich ... ist eine Form von Sang Hyang Ariloka... WHO und residierte liegt in der menschlichen Nabel ....

Ein ruhiger und dankbarer Mensch ist eine Form von Sang Hyang Wasis  WHO im Herzen wohnt .....
 
Der Ernst einer einheitlichen und stark sind die Manifestation des Sang Hyang Darma ....


 
Wer hat ein Gefühl von Mitleid ist eine Form von Sang Hyang Suwito ...prägen und beeinflussen den menschlichen Körper ist eine Manifestation von Sang Hyang Jung Antoko ...... Wer wohnt in der menschlichen Haut und Knochen ...


 
Form und Bewegung sirr Sinn ist eine Form des Budo oder Sang Hyang Budo or Sang Hyang Wikromo .... ( Nicht die Version des Buddhismus oder Buddhist von Kultur, sondern im Sinne von Sang Hyang Budo... Budo oder im Sinne von Java ...).


 
Das Universum und alles darin ist eine Form von Sang Hyang Sri Vishnu .... Hyang Kresno .... ja ... ist eine Form der repräsentativen Gottes, des Schöpfers des Universums .. allen Lebens und natürliches Leben und alle Inhalte .. ., Gott der Schöpfer und Herrscher des Universums ......."

     
Einheit der Fusion der Elemente des Lebens in den menschlichen Körper und Seele Pls ein Mann war in der Lage, über die Natur aus, " Identität " zu lernen, wie ein Mensch, wird es der Prozess der Verschmelzung von Elementen, " Sang Hyang alsHalter und Spender Elemente leben im Leben der Menschen .. ", und damit die Eigenschaften, nämlich ..., " TRUE Der Mann, der viele Eigenschaften haben die Eigenschaften der Gottheit .....,",  Eigenschaften werden immer von Elementen umgeben von LIFE. ..Das bedeutet, dass die, die sie stehend LIFE ... leben ... schützen ..., Führer ..., geliebt und liebend ist ... Gleichgewicht aller Elemente des Lebens und der Hilfefunktion ....., ......, fühlte und fühlt, um alle Elemente des Lebens ...., schätzen und akzeptieren alle Elemente des Lebens .......

     
United und mit einem konvergieren verschmolzen ..... 
Will .....

    
Hoffentlich nützlich ....................hayyu rahayu..............................


Selasa, 24 Mei 2011

" TEACHING PUJONINGRAT.."" Sariro anggem-anggem ...... ....... wusono tyas semunar hawengku riris Roso Janti…. bungahing wuwus ..... ....... ....... Hyang Jagad harerem…..wuyung welas asihipun  Pengeran Jati ..... duh… Pengeran atur bekti  Kawulo ...................".

( " Pain in my heart that surge...... in the sense of true light that always guides and guide every step feels serene ......... ..... true happiness ... but that is not visible felt throughout the body and every joint life of the Lord of Life ......, Word chanting his saying in the True Taste ....., and always missed with affection Akaryo Gusti The Universe / God ...... duh Gusti / O...God ........ accept worship my prostration and my devotion to you ....." ).

    " Wasono penggalih ...... ........ dian ingkang surupipun alit wonten jroning manah ketingal Tejo-werni werni ...., ......... kathah werninipun wonten abang, ijem, ungu, pethak, jambon, kuning ........, nanging werni ingkang kathah puniko dangu-dangu lebur dados werni ingkang Jati ....... inggih werni ingkang Asmo, "Kusumo "......, inggih asmanipun Dzat ........................................".

    ( " State of feeling.................. like the light from the lamp or teplok ( in javanese ) .. or ... a little candle light ....., in the liver which is already open .. .. seen a rainbow variety of colors ...., ....., there are many colors .. red, green ... and purple ... white, yellow ...., ...., pink .. .., but that many of these colors gradually melt and coalesce into COLOR IS TRUE ..... that is his name, "Kusumo "......, Essence name .... yes ....................................").    " The meaning of the book of heart reverberated in the strains," Sabdo Hapsari / Word Beautiful ......., monggo Kito udari lumuting sukering lan lan ati ... nggayuh cahyoning urip ....". ( let's remove all dirty and liver light reaching the true life ....)

   " Madhep jroning budimu lan sungkem jroning heningmu....lan luwarono bibit-bibit  Wiji Angkoro ......". ( Facing inside your mind ... and bow down in meditation ..... and take away the seeds of anger from the passions ....)

    " Karono ngukir sifat budi hiyo sarono bekti marang panguwoso budimu ....., ...., budi kui dudu budi budinen…, dudu budi ono ing angan-angan…, nanging budi kui yoiku busono ingkang nyawiji jroning Dzat...........".

( Because creating a virtuous nature ... yes means of worship with sincere gratitude to the ruler of your mind ...., it's not budinen favor or kindness that was born at the mouth alone ...., also not in favor of wishful thinking…., but mind that the clothes that have been fused with the essence ...." ).

     This means that not a dress shirt in the sense of body armor ....., but "Sukmo True ...or  true Spirit ...", or the one with the essence ...., blend with the, " Lord of Life… " .

      " That nothing is impossible ... and not difficult to achieve unification with the essence ....., clothing sought as humans who are born in this world have to get into the stages," manunggaling / unification Sukmo true or true spirit with the Lord of Life Essence .......".

     It will not be hard to do, if someone has the determination and the willingness of large round to become, " True Person as a human being .." , like personal pleasure to demolish and against his own desires .... struggling to beat himself. ..., struggling to control anger in itself ..., striving to achieve high degrees as, " Man that virtuous character .......".


    " Sumrambah jroning Pambudi Hapsari Wasono harsi ... gumebyar ...... ..... .... byarr  padang sumilak……, Lare enem ingkang Asmo Raden Panji Haryo sampun hanggadahi titis ingkang jati... inggih titis Narendro Agung..... ..... Gung ing Manah sampun kebak Segoro Sabdo bethoro  Wisnu…., Gung ing Roso Gumelar pitutur Agung ...... ..... ., jroning reh Satrio sejati ... kebak sifat Priyayi  Agung pepunden Mataram lan Mojopahit…. Laksono bowo Gianti harsi .........., mlebet titi laksmi PURO Mojopahit .........., dados pengayom lan pepadang jagad sak keliripun .........".

    " Hung roheng Jayeng hung suji ..... har wahe setyo jiar Rake ......, Pararaton dungkap Sang Kertonegoro .. wang-wang juhu tilar jagad ...., dur sami awuwung paring mustikoning bumi Dewo-Dewi….. hiya bumi Paitmojo ... .. hiya bumi Mojolengko…., hiya bumi Negoro Kartodaha….hiya bumi Singosarhi...... ..... hiya bumi Karto Pucangdurmo….hiya bumi Selomarto….., hiya bumi Wonokerto…., hiya bumi Jenggaleh…., hiya bumi Ningruh .... .... hiya bumi Tirtoarum…., hiya bumi Awung sinuwung Balewatu ……., Jung jinunjung .... ...... Harsi Joyo ................Wisnu…. ".

     Surge and born in the shape of a real human being is born as a bead / manifestation of an earlier form or long form but similar in content .... ..., not at the situation and the conditions experienced because of differences in age and circumstances .... .

    " Pamor sumurup hawengku…. yoiku wujud Sang Hyang Wenang ingkang dados panguwoso Jagad badan wadag...., rumaos lan kraos... sejatine wujud Sang Hyang Waseso ingkang dumunung wonten jroning  Roso Jati…, Penggalih  bungah…., wujud saking Sang Hyang Ariloka ingkang dumunung wonten jroning puser....., pribadi ingkang jenjem lan sumeleh…wujud saking Sang Hyang Wasis ingkang dumunung jroning jantung .. ..., Karso ingkang nyawiji teteg lan nyawiji... wujud saking Sang Hyang Darma ......., Roso ingkang kagungan welas lan asih ... wujud saking Sang Hyang Suwito  ....., dedeg piadeg lan Rebowo jalmi wujud saking Sang Hyang Jung Antoko ...., wujud saking sirr  lan obahing roso...wujud saking Sang Hyang Budo utawi Sang Hyang Wikromo ( Sanes Sang Budha dalam persepsi Budhis tapi Sang Hyang Budo dalam konteks Jawa )......., Jagad ageng lan sak isinipun wujud saking  Sang Hyang Sri Wisnu .... hiyo Hyang Kresno ..., wujud wakil Gusti Ingkang Akaryo Jagad… Panguwoso sedoyo Kahuripan Hurip..alam lan sak isinipun ...., Pengeran jati ... Gusti ingkang Murbeng Dumadi .............. ".


" The light shinning all forms in a form that is Sang Hyang Wenang ....
who became ruler of corporeal body ... every form of creature, and felt his true feeling is a form of Sang Hyang Waseso ....
who resided and resides in true sense of human ..., feeling happy ... is a form of Sang Hyang Ariloka who resided and resides in the human navel ....

A calm and thankful person is a form of Sang Hyang Wasis who dwells in the heart .. .
 The will of a unified and strong are the manifestation of Sang Hyang Darma ....
 Who has a sense of compassion is a form of Sang Hyang Suwito ...
shape and influence the human body is a manifestation of Sang Hyang Jung Antoko ......who dwells in human skin and bones ...
 Form of sirr and motion sense is a form of Budo or Sang Hyang Hyang Wikromo ... ( not the version of Budha or budhis by culture, but in terms of Sang Hyang Budo or Budo in the meaning of java ...).
 The Universe and everything in it is a form of Sang Hyang Sri Vishnu .... yes ....Hyang Kresno… is a form of representative of God the creator of the Universe .. all life and natural life and all its contents .. ., God the Creator and Ruler of the Universe ......."

     Unity of the merging of the elements of life within the human body and soul when a man was able to learn about nature from, " IDENTITY ", as a human being ..., it will  process of merging of elements, " Sang Hyang as keeper and giver  element live on in people's lives .. ", and therefore the properties, MAN THAT TRUE ...”, namely that many of the properties have the properties of Deity ....., properties are always surrounded by elements of LIFE. .. which means that it is standing LIFE ..., live ..., protect ..., guide ..., loved and loving ... balance of all elements of life and help guide ....., ......, felt and feel to all elements of life ...., appreciate and accept all the elements of life .......

     United and fused with a Converge ..... Will .....


    Hopefully useful…..hayyu rahayu…………

" AJARAN PUJONINGRAT "" Sariro anggem-anggem......wusono tyas semunar hawengku.......riris roso janti.....bungahing wuwus....... Hyang Jagad harerem.......wuyung welas asihipun Pengeran Jati.....duh Pengeran atur bekti kawulo...................".

( " Rasa di dalam hatiku yang mengelora......cahaya didalam rasa sejati yang selalu membimbing dan menuntun setiap langkah.........terasa syahdu.....kebahagiaan sejati yang tidak nampak... tapi terasa di seluruh tubuh dan disetiap sendi kehidupan......, Sang Penguasa Hidup melantunkan Sabda-Sabdanya didalam Rasa Sejati....., dan selalu merindu dengan kasih-sayangnya Gusti Sang Akaryo Jagad  / Tuhan......duh Gusti / Tuhan........terimalah sembah sujudku dan baktiku kepadaMu....." ).

    "  Wasono penggalih......dian ingkang surupipun alit........wonten jroning manah ketingal tejo werni-werni.........kathah werninipun...., wonten abang, ijem, ungu, pethak, jambon, kuning........, nanging werni ingkang kathah puniko dangu-dangu lebur dening werni ingkang jati.......inggih werni ingkang asmo, " Kusumo "......., inggih asmanipun dzat........................................".

    ( "  Rasa..................seperti cahaya dari dian atau teplok..atau lilin...yang kecil sinarnya....., didalam hati yang sudah terbuka....terlihat pelangi berbagai macam warna....., banyak warnanya...., ada merah.., hijau..., ungu..., putih...., jambon...., kuning...., tapi warna yang banyak tersebut lama kelamaan melebur dan menyatu menjadi WARNA YANG SEJATI.....yaitu namanya, " KUSUMO "......, ya........namanya Dzat................................" ).    " Makna kitab hati berkumandang dalam alunan, " Sabdo Hapsari / Sabda Indah......., monggo kito udari lumuting lan sukering ati...lan nggayuh cahyoning urip....". ( mari kita lepaskan semua kotoran hati dan meraih cahaya hidup sejati....)

   "  Madhep jroning budimu lan sungkem jroning heningmu....lan luwarono bibit-bibit wiji angkoro......". ( menghadap di dalam budimu...dan sujud didalam meditasimu.....dan singkirkanlah bibit-bibit angkara murka dari dalam nafsumu....)

    " Karono ngukir sifat budi hiyo sarono bekti marang panguwoso budimu....., budi kui dudu budi budinen...., dudu budi ono ing angan-angan...nanging budi kui yoiku busono ingkang nyawiji jroning dzat.......". ( Karena menciptakan sifat yang berbudi...ya sarana berbakti dengan tulus dengan penguasa budimu...., budi itu bukan budi budinen atau budi yang terlahir di mulut saja...., juga bukan budi yang di angan-angan saja, tetapi budi itu yaitu busana yang sudah menyatu dengan dzat...." ).

     Artinya bahwa bukan baju dalam artian baju pelindung tubuh....., tetapi, " Sukmo Sejati...atau roh sejati...", yang menyatu dengan dzat...., menyatu dengan " Penguasa Hidup ". Bahwa tidak ada yang mustahil...dan tidak sulit untuk meraih penyatuan busana dengan dzat....., karena pada hakekatnya manusia yang terlahir kedunia ini harus masuk kedalam tahapan, " Manunggaling / bersatunya sukmo sejati atau roh sejati dengan Dzat Penguasa Hidup.......".

     Tidak akan sulit dilakukan, jika seseorang mempunyai tekad yang bulat dan kemauan yang besar untuk menjadi, " Pribadi yang Sejati sebagai seorang manusia..", yaitu pribadi yang senang untuk menggempur dan melawan hawa nafsunya sendiri....berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri...., berjuang untuk mengendalikan angkara murka dalam dirinya sendiri..., berjuang untuk meraih drajat yang tinggi sebagai, " Manusia yang Berbudi pekerti.......".


    “ Sumrambah jroning pambudi hapsari......wasono harsi...gumebyar.....byarr....padang sumilak......, lare enem ingkang asmo Raden Haryo Panji....sampun hanggadahi titis ingkang sejati...inggih titis Narendro Agung.....Gung ing manah.....sampun kebak segoro sabdo bethoro Wisnu...., Gung ing Roso.....gumelar pitutur Agung......., jroning reh Satrio Sejati...kebak sifat Priyayi Agung pepunden Mataram lan Mojopahit.........., laksono bowo gianti harsi.........mlebet titi Laksmi Puro Mojopahit.............., dados pengayom lan maringi pepadang jagad sak keliripun.........”.

    "  Hung roheng jayeng.....hung suji wahe har setyo jiar Rake......, pararaton dungkap Sang Kertonegoro..wang-wang juhu tilar jagad...., dur sami awuwung paring mustikoning bumi Dewo-Dewi...hiya bumi Paitmojo...hiya bumi....Mojolengko....hiya bumi Negoro  Kartodaha.....hiya bumi Singosarhi......hiya bumi Karto Pucangdurmo.....hiya bumi Selomarto....hiya bumi Wonokerto...hiya bumi Jenggaleh....hiya bumi Ningruh....hiya bumi Tirtoarum.....hiya  bumi Awung sinuwung Balewatu....Jung jinunjung......Harsi   joyo Wisnu................................ ".

     Sumrambah dan terlahir dalam wujud sebagai manusia sejati adalah terlahir sebagai titis / perwujudan  dari wujud yang terdahulu atau wujud lama....tetapi sama dalam isi..., tidak sama terhadap situasi dan kondisi yang dialami karena perbedaan jaman dan keadaan.....

    " Pamor sumurup hawengku.....yoiku wujud Sang Hyang Wenang...ingkang dados panguwoso Jagad badan wadag...., rumaos lan kraos...sejatine wujud saking Sang Hyang Waseso....ingkang dumunung wonten jroning Roso jati...., Penggalih bungah..wujud saking Sang Hyang Ariloka...ingkang dumunung wonten jroning puser....., Pribadi ingkang jenjem lan sumeleh..wujud saking Sang Hyang Wasis...ingkang dumunung wonten jroning jantung.....

      Karso ingkang nyawiji lan teteg...wujud saking Sang Hyang Darma......., Roso ingkang kagungan welas lan asih...wujud saking Sang Hyang Suwito....., dedeg piadeg lan rebowo jalmi wujud saking Sang Hyang Jung Antoko...., wujud saking sirr...lan obahing roso wujud saking Sang Hyang Budo...Sang Hyang Wikromo...., Jagad ageng lan sak isinipun wujud Sang Hyang Sri Wisnu.....hiyo Hyang Kresno..., wujud wakil Gusti Ingkang Akaryo Jagad Panguwoso sedoyo hurip lan kahuripan alam sak isinipun...., Pengeran jati...Gusti ingkang Murbeng Dumadi..............".


" Yang memangku bersinarnya semua bentuk di dalam suatu wujud yaitu Sang Hyang Wenang....yang menjadi penguasa badan ragawi setiap wujud makhluk..., merasa dan terasa sejatinya adalah wujud dari Sang Hyang Waseso....yang berdiam dan bertempat tinggal didalam rasa sejati manusia..., perasaan bahagia...adalah wujud dari Sang Hyang Ariloka yang berdiam dan bertempat tinggal di dalam puser manusia...., pribadi yang tenang dan bersyukur adalah wujud dari Sang Hyang Wasis yang berdiam di dalam jantung..., Kehendak yang menyatu dan kuat adalah wujud dari Sang Hyang Darma..., Rasa yang mempunyai kasih sayang adalah wujud dari Sang Hyang Suwito..., bentuk tubuh dan wibawa manusia adalah wujud dari Sang Hyang Jung Antoko......yang berdiam di dalam kulit dan tulang manusia..., wujud dari sirr dan geraknya rasa adalah wujud dari Sang Hyang Budo atau Sang Hyang Wikromo...( bukan Sang Buda menurut versi buda, tetapi Budo dalam artian Sang Hyang Budo dalam Jawa...)..., Alam Semesta dan seluruh isinya adalah wujud dari Sang Hyang Sri Wisnu....ya....Hyang Kresno..., adalah wujud wakil Tuhan pencipta Alam Semesta..semua hidup dan kehidupan alam dan seluruh isinya..., Tuhan Pencipta dan Penguasa Alam Semesta......."

     Kesatuan dari bersatunya unsur-unsur hidup didalam jiwa dan raga manusia jika seorang manusia sudah bisa untuk mengetahui tentang hakekat dari," JATI DIRI ", sebagai manusia..., maka akan terwujudlah proses MENYATUNYA unsur , " Sang Hyang sebagai pemberi unsur penjaga dan pemberi hidup di dalam kehidupan manusia..".

     Oleh karena itu maka timbulah sifat-sifat MANUSIA YANG SEJATI...yaitu sifat-sifat yang banyak mempunyai sifat-sifat keTuhanan....., sifat-sifat yang selalu dilingkupi oleh UNSUR  HIDUP...yang artinya bahwa HIDUP itu adalah berdiri..., menghidupi..., melindungi..., membimbing..., menyayangi dan mengasihi... keseimbangan terhadap semua unsur hidup......, menuntun dan menolong....., merasa dan terasa terhadap semua unsur hidup...., menghayati dan menerima semua unsur hidup.......

     Bersatu dan menyatu dengan Kehendak.....yang Menyatu.....

     Semoga bermanfaat........hayyu.....rahayu..................

     
    

Senin, 23 Mei 2011

" Meditation oder Samadi UND IHRE SINNE..." ( Auf Germany )                                                         

     " Samadi ....( in javanischen) / Meditation ...", ist ein Versuch von Menschen gemacht, seine wahre Identität, und dem Herrn von Personal wissen ...
 und sehen und sich in ... und tiefer ... in die große Welt ....( persönliche Selbst), durch eine Haltung, sitzt mit gekreuzten Beinen mit einem Herzen ist .. Antwort ..... rilex Ruhe und Geist und binden dann die Konzentration durch die Regelung der Atem langsam ..., langsam und schonend inhalieren Schlag ....langsam kontinuierlich bis zu einem Frieden des Herzens und des Geistes, bis der Prozess zu schaffen nahm Anweisungen vom Herrn ...

     " Samadi ist eine Manifestation von einer Haltung der Demut Mann zu seinem Herrn ...", eine Haltung der Resignation und Ruhe ...
 und macht die inneren und private Selbstregulierung der Herr, in der Praxis die Betrachtung nimmt großer Ausdauer und die Bereitschaft, letztlich in der Lage sein, die Vorteile dieser Samadi fühlen. "In phylosopi von Java, insbesondere über die ursprünglichen Lehren des Anwendungsbereichs der Könige von Mataram Java erste Mal, dass Samadi enthalten Elemente eines echten Vereinigung des Geistes mit dem Körper ... oder Ehe zwischen einem wahren Geist des Körpers oder wadag in javanischen .. für Sport erreichen Titis ... die persönliche Identität. .. und wo die Elemente in das persönliche Leben ... einschließlich der Herkunft der persönlichen Ziele im Leben .... .... .... und die Art der Identität, in die nächste Ebene der Kommunikation mit dem Herrn bekommen ....".


     Es ist auch eine Menge Dinge, die in Tuwa und im Inneren des " Perle in Samadi enthalten “, zumindest für Leute, die es werden Laie kann gewinnen Studie, "eine Offenbarung des Lebens ...", katentreman inneren Frieden und Gefühle 
dass immer gerne .... .die Geduld haben, .. werden, müssen die Klarheit des Geistes und des Herzens, so dass es auf Anweisungen von Gott empfangen und Aufgaben richtig gelöst und weise Leben .., wird der Körper gesund bleiben ... und alle körperlichen Krankheiten können mit einer Betrachtung geheilt werden ...
    - Mal sehen, über Samadi Schritten :


1. Konzentration binden oder eine Konzentration ......., .. es bedeutet, dass bis zu einer Konzentration adl, unter anderem zu schaffen, durch Beruhigung der Leber, die Gefühle und Gedanken .., also, wenn es in einer Haltung Samadi lassen Sie sich nicht die Gedanken sind bei Problemen und alltäglichen Situationen gefüllt getreten ... die noch undenkbar, sollte Dinge tersebutkan platziert vorübergehend und versuchen, Percy und ruhig .... so wird es leicht erreichen das Stadium der Bindung der Konzentration von ..., weil die Konzentration von adl wichtige Sache in der offenen a Pearl Anleitung in Samadi ........

2.
 Nach Bindung Konzentration kann dann in die Phase eingetreten werden leer und still .... bedeutet es, dass eine Person in die Frucht der Klarheit der Schwerpunkt Herz und Verstand eingegeben ... zu einer Situation, die rilex schaffen .... und ruhig .... wie treibend ... als ob es nicht an seinem ursprünglichen Platz .. aber noch bei vollem Bewusstsein .... Dies ist eine Manifestation der Prozesse erfolgt zuvor die Ruhe oder stimulieren das Herz und Verstand, um die Frequenz des Signals Welle auroris erhöhen ... was zu einer höheren Frequenz ... Je mehr eine Person können aurorisnya Frequenz Wellen in Richtung einer höheren Stufe dann jemand ist immer die innere Stärke und Macht der großen Geister .....

3.
 Dann, nachdem das wird auf die Bühne kommen ... oder NING SILENCE ..... das ist ein Stadium, in dem eine Person in einem separaten Raum getreten ist ... Raum Bewusstsein nach außen nach innen mit einem Staubsauger hier ......, jemand auf das Bewusstsein der Sinn getestet und fühlen wie ein Mensch ... oder die Eigenschaften der natürlichen als Menschen, die da in diesem Stadium viele Umstände und Erscheinungsformen sowie einem aufstrebenden Charakter Versuchung ablenken und die Freigabe der Mut eines Menschen, der ....., Samadi ......, Banalität und fairwenn Sie mich fragen ...., solange unsere Herzen immer bleiben, um den Fokus und Konzentration, die die Leber, die solchen Versuchungen passieren würde ... wie Arjuna die Samadi im Wald durch das Auftreten der Dämonen und schöne Frauen verführt zurückgetreten ..... aber mit Ausdauer und Ruhe ... blieb Arjuna im Fokus zu Gott niederwerfen ...

4.
 Nung oder HENUNG ........... ...... oder das ist ein Stadium, in dem jemand, der die Bühne des natürlichen erreicht hat in ......., Richtlinie, die eine Ahnung davon, wer könnte Gott in der Form eines Bildes ... oder ein wisik / Inspiration teilnehmen wird. ..... oder etwas, was Erleuchtung ist direkt von Gott ....., alles kann nicht erreicht werden, wenn nicht mit großer Ausdauer und die Bereitschaft, die wild die Essenz der wahren Identität gewonnen begleitet werden .... mit wirklich einen starken Drang, einen Mann, der Weisheit bowo Laksono geworden ... / Mann, der die Eigenschaften der Gottheit hat ....

5.
 HENENG ... oder Neng ........... .... oder das ist eine Bühne, wo die endgültige Verwirklichung eines aufstrebenden Prozess und die meisten großen Anhaltspunkte Prozessablauf von Gott in die Persönlichkeit und all die Einstellung und das Verhalten .... . Bedeutet es, dass jemand bereits das Niveau des Wissens seine wahre Identität zu erreichen ... seine Ursprünge .... und die Verschmelzung der Geist wahrer wahren Geist und Körper zusammen ...." Keris manjing curigo "... (In Java) schaffen so mit seinem Herrn Vereinheitlichung des Privatrechts SELF ....., natürlich alle, die nicht nur durch den Prozess allein erreicht ist .. Samadi, aber mit "lelaku sesirih tirakat", (in Java) oder reduzieren Sie die Freude am Leben oder reduzieren Essen, Trinken und Schlafen und reduzieren die Wünsche ständig übermäßigen Gier nach Reduktion und Kontrolle der Leidenschaften und Tugenden Darma lelaku oder immer Gutes zu tun gekoppelt Menschheit und des Universums ...., einer Situation, in Wohn-und Lebensqualität ... Natur und ihren Inhalt .... fusioniert mit einem Gefühl budinya ..., wird die Natur immer eine Anleitung zu seiner inneren Universum .... weil ein Ausführungsbeispiel der Natur Gottes, des Allmächtigen Schöpfer der Natur .......


    " All dies ist Teil der menschlichen Natur, die geboren werden und wieder auf die wahre Identität eines jeden wissen geboren, um das Ziel der Natur ihres Lebens kennen ...... ......... Ihr Leben in dieser Welt. 
..... so dass es eine bedeutende Persönlichkeit in der edlen und weise Memayu Hayuning Bawono ........../ erstellen und pflegen Harmonie, Gleichgewicht zwischen Menschen ..., mit der Natur und alle ihre Inhalte und die Herr ......... ..... hoffentlich nützliche hayyu Rahayu ............................... .. ............ ........................ "

Minggu, 22 Mei 2011

" Philosopy of JAVA IN LIFE..." ( in english )
"This is Rice or Pari in the Java language ...., Rice actually contains high philosophy ...."
   
"Rice ..........", all men ought to know about rice ...., and if we realize that the rice actually contains a" philosophy of life is very high ... and a lesson about life norm and life .....?". Yes .. here I will review about the philosophy of Pari in Java and is very Java ......
     
"Sekar dadap ... inggih mambet jroning Roso ...., hayun Pamuji ... anjer  mlebet jroning Satrio reh ..., Dewo Sekar Condro Khayangan Kusumo tumurun mandap wonten Raos spring .... inggih Satrio Raos. ... inggih Raos Jawi inggih Raos  .... .... .... inggih Raos jalmi Utami inggih raosipun sedoyo Hurip ... ingkang manjing wonten Joyo ..... Jawi, semunar byaaarrr ...., nyawiji jroning Hurip jalmi ....... ..... Hurip SAK JRONING Hurip Rahayu lan langgeng ......."." Flowers dadap ... yes ... smell the aroma and taste into ...., Praise  developed and integrated into the life of a knight ..., gods and goddesses of Heaven Flower Lights go down and cast a love song in the lake of taste .. yes .... , think of a knight ... .. ya.. think Java .... ya.. feel old ... ya.. think the main man .... yes it's all the elements of life that go on in the triumph of Java ..."

    
" Pagerono angen lan-angenmu Manjing jroning Roso Sejatimu.... / converge and enter into a true sense .. / PARI ...", is sense philosophy of," PARI ", which means that should a humans can hold and control a desire / fantasy excessive because the impulse of lust and always always remember about living fences and instructions from the heart .....

     
"Encouragement is so big appetite and lack of control of business .., then all elements of life that is soul and body a person will be absolutely controlled by nature's wrath ... and will someone fell into," Musproning Hurip .. / Futility Life ...", which is a state where it is no longer emit Hdup, "Roso Uni Honggo Penggalih ..../ in voice guidance instructions and guidance from the giver of life in the sense .. / Hurip ....", already there is no element of the nature of Deity within one's heart and soul of the .......".

     
It could be said also had lost its human nature ..... or it could be mentioned, "Tunggak Kepanjingan Nyowo ..", meaning that humans are just like a stump in the cluster's life ..., there is no more nature, " Roso rumongso lan Ngrumangsani .. or the nature of taste .. feel ... and have feelings as humans ", or closed her eyes ... do not have the nature as human nature eventually become stupid ...., ...... and individualistic ..


     
"Pari", also is, " Piweling Adi Romo lan Ibu ..", is the main advice or guidance and role models as well as instructions that edi pence or very beautiful and very valuable and contains the all mighty power of our father and mother .. ., is an heirloom ... tips and advice from our parents .., that is our father and mother ..... the protection of life and the life ahead .....

      
Pari... step at a time when parents will be more bent under the weight of rice seeds that more and more severe in a small trunk ....., " If someone has the Ocean Science, then usually he will be more ducking ... humble and low profile ... .. no longer thought of himself ... but have a breadth and spaciousness in thinking ..., act and behave .....".

      
True Science is the Science of Life ...."Because by understanding and mastering the Science of Life means Someone is no longer sees itself as," The I ", but rather look to the elements Alignment Balancing Life and the Life of Nature and all creatures of His creation .......".


     
All the elements contained in Rice is part of the embodiment of divine qualities ....
" Seeds of rice has the Elements of Life / Hurip .... or Hurip sak Jroning Hurip ... or live in life, that of a living thing ... even though its form is simple but has the Living Resources of all beings ....." .


  
"This is what I say as Fellow Beings Glory The glory of .... it means that Rice is due to nature of the Living fellow beings .... or Hurip SAK JRONING Hurip or LIVING IN THE LIFE .....".
     
Eternal in a shade of "Praise Sariro ..../ POWER PRAISE GOD ..", if someone was able to enter into the stage Hurip sacks jroning Hurip .., there is no sense of doubt and anxiety in his heart .., but only the belief that increasingly entrenched in his heart to, "POWERS OF GOD ...".


    
Karaharjan.... Kesentausaan .. ... and Alignment in seeing and responding to life ...., to what happens in front of our eyes ...., to what happens around us ...., to what is happening in ...., all of our lives is the realization of a traveling wave is alive ...., therefore humans must always remember, "  PAUGERAN ATI lan ROSO HAPSARI ... / DIRECTIONS TRUE HEART AND TASTE ... ", which means that man must pobud remember with nature as human beings and are always looking into the self of each human being ... that basically it will be weak ... if humans were no longer recognize as human nature .... which terkodrat as custodian and harmonizing all nature and content ....

   
 
" This is a teak tree ...., Which is about a philosophy that implies a high and in ...".
Immortality is essential ..., sincerity and honesty .... And identity .....

 
Is Eternity ..., power ..., honesty and sincerity ..., all it is a manifestation of nature, "TEAK". The realization of a work of the God.
" That is a trait of human authenticity ..., IDENTITY man who dwells in the heart and taste the ultimate in ..., on the sea taste and in every human heart ....".
"About the nature of self that was born and terkodrat as human beings ... are obliged to know about human nature itself as the origin authenticity ....., ourselves as human beings as human life purpose ...., ....., task as human beings and nature and kinodrat .... in sailing and life as human life ....", People born on this earth not just born and lived just like that ....., not only eat and drink as well as satisfying desires passions just like that ...., "but people who were born on this earth is in fact a duty or a duty of Hyang Widhi / God ....".

     
Edict / task ... as that was taught by the Lord begin from the human being in its mother's womb .., that is where the new baby when the youngest turns ... until the moment the fetus had enough life in the womb and it's time to get out of the womb his mother and see and feel the wonders of the world .....

    
At the time the fetus begins to form his body from the start physically young pregnancy ... until near the age of its contents ..., the fetus is imprisoned inside, "guo / carve garbo", or the mother's womb, God taught the fetal basis to get to know his true identity and origin ... 

which is manifested by the sensitivity of the mother if the fetus iscontract and react ...., " The fetus has begun to recognize their home ... that is of his parents or his mother .. then he talks and expresses himself with his body language to say hello and remind her mother about his genuineness as a candidate for the descendants of his mother ... .. ".

    
" Even back when a man has begun to grow up ..., then he must determines the origin .., his true identity ... because in fact that increasing age of a man .... the more he will approach the process of return to Origin LIGHT-roots ... that is true ..... or a luminous spirit ... and have to return to the form of a luminous ... like its origin before it manifested into human flesh ... to its owner .....".

     
" If people are always angry ... deify greedy lust, it will not be true ... luminous spirit, it means that have not been able to re-united with his Lord .... if people are going to die ..., because the element of life in rohSejatinya quenched by lust anger ... so this is the WRONG WAY ..... or FALSE STEP True ...., because Nature spirits are glowing .... so if it's time to go home to his owner must be true ... really shine as AT FIRST origins ....".


     
" Because of the genuineness or IDENTITY ...., and humans who have reached the stage known Teak Himself and His life authenticity ...., then SOUL and SPIRIT will actually blend with the timeless and eternal ......", CREATOR OF THE UNIVERSE while living in the world there is no sense of anxiety and fear and anxiety that there is ...., Gratitude only ever were offered through the heart ...., though his soul to the conditions and under any circumstances ..., soul WILL REMAIN CALM AND PEACE FROM GOD .... in eternity INSIDE THE imprinted his soul .....


" The lake and its philosophy ... ..".

" Lake or Spring ", is the source of spring water that comes out of the earth's surface ...
Materialize due to compassionate Gusti ..., ie as a carrier springs of life and livelihood of the entire creation creature ....
" Tetesing embun ingkang medal saking Wahono bumi ...., inggih tetesing  nikmat lan wujud welas-asihing Gusti ingkang Akaryo Jagad ...., inggih wujud Joyo Rebowo Hurip..... inggih wujud cahyoning Hurip...., wujud saking Pujo-pujinipun Bethoro Wisnu dumateng Gusti ....".

" Dew drops out of the earth ... is a delicious and form drops of saying love of God the Creator of Nature ...., Glory and dignity of living beings is true ..., a form of light of life ...., A form of praise-praise of Lord Vishnu as guidance as and carers Earth and the universe to God, the Ruler and Creator of the Universe ... "

"Sources of spring is in the human heart ...", ie springs," True Science ....", that is God's guidance springs springs ...., God's attributes .. ..., spring water, the essential truth ...., Conditioning springs of life and life springs torch ....., ...., live source of all springs True Science ... which will radiate with a swift, if a man can control his personal passions and stand as a real man who in the say and act and walk always with eling lan Waspodo and compassion / love ... toward our fellow human beings and the universe and all its contents .. ....".


    
" Springs of Life exists in every human soul .... and the Man is obliged to reach out and catch ..... up to degrees as a virtuous man bowo Laksono ... and People who know about his job as a True Man ... Mandate carrier or a task from God, the Creator of the Universe .........................".

 
" They are Arjuna and Srikandi ..."true love .... in real life ...


Arjuna the nature of the knights who could, "mencolo Putro and mencolo daughter ...", it means that Arjuna could have the nature of paternal and maternal characteristics in terms of character .... and ngayomi ngemong within the scope of interaction with fellow human beings ..., that Arjuna always keep the attitude and words in the interacting and hanging out with each other ... and throw away the properties, "ego", to him ...
" Pretend stupid merely to keep the feelings of others ...., all of this on the basis of the attitude adopted by the Knights Kasatria this Pandavas .....",
So the Gods in Khayangan loves and love him ......., "has a great ability and strength ... simply to carry out the task Kinodratnya in upholding the truth with sincerity and iklas selfless and giving protection to its people .. ...".

     
Same also with his wife Srikandi ...., exactly have the same nature with Arjuna ..., have character and can Knights and princesses ......, all done on the basis of this attitude, "Sincerity", in his efforts won, "Essentials of Life The True ....".

"All this is part of the essential essence LIFE ... which is living a meaningful and balanced life with all the elements of life and life in the Universe ...., Because it's all part of the glory of man torch AND HOST LIGHT AS THE GLORY OF LIFE andmotivator and host of a mandate from God as His representative on Earth ... ... "." People should really be and have the nature as human beings .... Because it is the nature of human ... ..., if man is to deny nature and do not have the human personality .... There will be imbalance in life and life and the universe ... would react ... to show their anger ... ... turmoil ".
              Hopefully useful ......, hayyu Rahayu ..............................

Sabtu, 21 Mei 2011

" MEDITATION OR SAMADI AND THEIR MEANING..." ( in English )


                                                          


     "Samadi ....( in Javanese ) / Meditation  ...", is an effort made by man to know his true identity and the Lord of Personal ... and see and get into ... and deeper ... into the big world ....( PERSONAL SELF), through an attitude that is sitting cross-legged with a heart .. reply ..... rilex calm and mind and then bind the concentration by regulating the breath slowly ..., inhale slowly and gently blow .... slowly continually up to create a peace of heart and mind until the process took instructions from the Lord ...

     
Samadi is a manifestation of an attitude of humility man to his Lord ...", an attitude of resignation and calm ... and exposes the inner and private self to the Lord, in practice the contemplation takes great perseverance and willingness to ultimately be able to feel the benefits of these Samadi In phylosopi of Java, in particular about the original teachings of the scope of the Kings of Mataram Java first time, that Samadi contain elements of a true union of spirit with the body ... or marriage between a true spirit to the body or  wadag in javanese.. for reach Titis sport ... to personal identity. .. and find out the elements within the personal life ... including the origins of personal life goals .... .... .... and the nature of identity to get into the next level of communication with the Lord ....".


     
It is also a lot of things that are in and Tuwa inside the, "Pearl of contained in Samadi", at least for people who study it will layman can win, "a revelation of life ...", katentreman inner peace and feelings that are always happy .... . have the patience to be .., have clarity of mind and heart so that it can receive instructions from God and can solve problems correctly and wisely life .., the body will remain healthy ... and all bodily ills can be cured with a contemplation ...
    
- Let's see about Samadi stage process :

1. Concentration bind or create a concentration ......., .. it means that to create a concentration adl, among others, by soothing the liver, the feelings, and thoughts .., so if it has entered into an attitude Samadi do not let the thoughts are filled with problems and everyday situations ... which is still unthinkable, should things tersebutkan placed temporarily and try to be Percy and quiet .... so it will easily reach the stage of binding the concentration of ..., because the concentration of adl important thing in the open a Pearl Instructions in  Samadi........
2. After binding concentration can then be entered into the stage empty and silent .... does it mean that a person is entered into the fruit of clarity of focus heart and mind ... to create a situation that rilex .... and quiet .... like drifting ... as if it is not in its original place .. but still fully conscious ....This is a manifestation of the processes carried out previously that calm or stimulate the heart and mind to increase the frequency of the signal wave auroris ... leading to a higher frequency ... the more a person can create aurorisnya frequency waves toward a higher stage then someone is getting have the inner strength and power of great minds .....
3. Then after that will come to the stage ... or NING SILENCE ..... that is a stage where a person has entered into a separate room ... space awareness outwardly inwardly with a vacuum here ......,someone is tested on the consciousness of the sense and feel as a human being ... or the properties of natural as human beings who ....., because in this stage many circumstances and manifestations as well as a distinguished character temptation to divert and release the courage of someone who samadi ......, banality and fair if you ask me ...., as long as our hearts always stick to the focus and concentration which resigned the liver which would pass such temptations ..., like Arjuna who samadi in forest seduced by the appearance of the demons and beautiful women ..... but with perseverance and  calm ..., Arjuna remained in focus to prostrate to God ...
4. Nung  or HENUNG ........... ...... or that is a stage where someone who has reached the stage of the natural into ......., Directive which is a clue of who could attend God in the form of a picture ..., or a wisik / inspiration ...... or something that is enlightenment directly from God ....., all this can not be achieved if not accompanied with great perseverance and willingness who won the wild the essence of true identity .... with really have a strong urge to become a man who has wisdom bowo Laksono ... / man who has the properties of deity ....
5. HENENG...or  Neng ........... .... or that is a stage where the final achievement of a distinguished process and most major clues process flow of God into the personality and all the attitude and behavior .... ., it means that someone is already reached the level of knowing his true identity ... its origins .... and the merging of the spirit of true true spirit and body together ...." keris manjing curigo "... ( in Javanese ) thus create with his Lord UNIFICATION OF PRIVATE SELF ....., of course, all of which is achieved not only through the process alone .. Samadi, but coupled with "lelaku sesirih tirakat ", ( in Javanese ) or reduce the enjoyment of life or reduce eating, drinking and sleeping and reduce the desires continuously excessive lust for reducing and controlling the passions and virtues darma lelaku or always do good to humanity and the universe ...., a situation where life and living ... nature and its contents .... fused with a sense budinya ..., nature will always provide guidance to his inner universe .... because  an embodiment of the nature of GOD ALMIGHTY CREATOR OF NATURE .......


    
"All this is part of human nature which are born and born again to know the true identity of each to know the objective nature of her life ...... ......... Her life in this world ...... so that it will create a distinguished personality in the noble and wise Memayu Hayuning Bawono ........../ maintain harmony, balance between people ..., with nature and all its content and the Lord ........ . hopefully useful..... hayyu Rahayu ................................. ............ ........................ "